1. OSTROWWLKP.INFO
 2. Regulamin

Regulamin


§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej ostrowwlkp.info zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.).
 2. Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Właścicielem Portalu.
 3. Regulamin określa:
  1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel Portalu,
  4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  5. Tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Definicje:
  1. Właściciel (wydawca) – operator Portalu, e-mail: info@ostrowwlkp.info,
  2. Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem ostrowwlkp.info,
  3. Użytkownik – osoba odwiedzająca Portal i przeglądająca jego zawartość,

§2
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Portal prezentuje wiadomości, zdjęcia oraz listę firm z Ostrowa Wielkopolskiego i okolic.
 2. Portal umożliwia samodzielne dodanie swojej firmy do listy, poprzedzone rejestracją w Portalu.

§3
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Treści zawarte w Portalu mogą nie być aktualne w szczególności dane firm i ich opisy. Portal nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w aktualizacji tych danych. Jeżeli znalazłeś błąd zgłoś go nam.
 2. Wszystkie treści zostały zebrane z zachowaniem staranności, jednakże nie mogą być traktowane jako podstawa prawna.
 3. Dodanie firmy do bazy Portalu jest poprzedzone potwierdzeniem akceptacji niniejszego regulaminu i polityki prywatności przez odhaczeniem odpowiedniego tekstu pod formularzem rejestracji.

§4
Odpowiedzialność za treści

 1. Łącza na Portalu mogą przenieść Użytkownika poza sieć Portalu oraz do systemów, za których zawartość, dokładność i funkcje Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności. Łącza te podane są w dobrej wierze i Właściciel Portalu nie może być pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialności za zmiany, które nastąpiły w serwisach, do których umieścił łączę.
 2. Umieszczenie łącza do stron zewnętrznych nie oznacza ich popierania przez Właściciela Portalu. Gorąco zachęcamy do zapoznania się i dokładnego przeczytania dokumentów dotyczących prawa i poufności każdego serwisu, który odwiedzasz.
 3. Wszystkie użyte w Portalu znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.
 4. Wszystkie treści oraz elementy graficzne podlegają ochronie prawnej - zabrania się ich kopiowania w celu dalszej publikacji.
 5. Właściciel portalu informuje i ostrzega, że nie należy publikować treści, które naruszają prawo.
 6. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w opisach firm. Pełną odpowiedzialność za zamieszczaną treść ponosi ich autor.
 7. Właściciel portalu zachowuje sobie prawo do usunięcia z bazy firm Użytkownika łamiącego regulamin.
 8. Właściciel portalu zachowuje sobie prawo do zmiany danych firm Użytkownika bez informowania go o tym.

§5
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

Użytkownik w celu korzystania z Portalu powinien zaopatrzyć się we własnym zakresie w łącze telekomunikacyjne (dostęp do Internetu), sprzęt (komputer) oraz oprogramowanie spełniające następujące minimalne wymagania techniczne:
 1. Dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 0,5 Mb.
 2. System operacyjny: Windows XP, 7, 8, Mac OS X i OS X, Android
 3. Przeglądarka internetowa np. Google Chrome 54+, Mozilla Firefox 50+, Internet Explorer 8+, Opera, Safari 5.1+, iOS Safari 4+, Android Browser 2.3+
 4. Włączona obsługa JavaScript i Cookies*
  * - Użytkownik może sprzeciwić się korzystaniu z Cookies i wyłączyć usługę. Więcej w Polityce prywatności.

§6
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Właściciel świadczy usługi na rzecz Użytkowników w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik od momentu skorzystania z danej usługi na Portalu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług na Portalu .
 4. Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Właścicielem na skorzystanie z danej usługi.
 5. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z usług poprzez opuszczenie Portalu.
 6. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług.
 7. Właściciel ma prawo w każdym czasie zawiesić świadczenie Usług w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych lub związanych z rozwojem Portalu.
 8. Właściciel zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Portalu bez podania przyczyny.

§7
Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych usług, zgłosić błąd w Portalu lub propozycję zmiany jego funkcjonalności do Właściciela na e-mail info@ostrowwlkp.info
 2. W przypadku reklamacji powinna ona zawierać następujące dane:
  1. imię i nazwisko Użytkownika,
  2. dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail,
  3. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej.

§8
Polityka prywatności

Integralną częścią Regulaminu portalu jest następująca Polityka prywatności

§9
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 02.09.2019r. i jest dostępny pod adresem ostrowwlkp.info/regulamin.
 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego informowania Użytkownika.
 3. Zmiany regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji.
 4. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.
 5. Integralną część Regulaminu jest Polityka prywatności dostępna w stopce Portalu.