1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Komunikaty
  4. Konkurs na prezesa MZGM

Konkurs na prezesa MZGM

10/01/2013 12:23
Konkurs na prezesa MZGM

Rada Nadzorcza Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu.


Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 31 stycznia 2013 r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 14 w Ostrowie Wielkopolskim, w sekretariacie lub pocztą (w przypadku przesłania aplikacji pocztą, liczy się data stempla pocztowego). Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „KONKURS".


Wymagania konieczne:


• wykształcenie wyższe magisterskie
• co najmniej pięcioletni staż pracy; dodatkowym atutem będzie doświadczenie na stanowisku samodzielnym bądź kierowniczym
• korzystanie z pełni praw publicznych
• niekaralność
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
• nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego
• dodatkowym atutem będzie znajomość języka obcego
• dobry stan zdrowia.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:


• kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
• kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
• zaświadczenie o niekaralności z KRK lub oświadczenie, że osoba nie była karana
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
• oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego
• kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego
• oświadczenie o posiadaniu dobrego stanu zdrowia lub zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego
• klauzula o treści „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01. lutego 2013 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki.


O zakwalifikowaniu się do konkursu i terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie (konieczne podanie na zgłoszeniu numeru telefonu kontaktowego). Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzane od dnia 08. lutego 2013 r. w siedzibie Spółki. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.


Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami będą zagadnienia o których mowa w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 roku Nr 55, poz. 476 z późn. zm.) a w szczególności:


1. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka
2. koncepcja funkcjonowania i rozwoju Spółki
3. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników
4. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego
5. znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego
6. znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
7. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji prezesa zarządu w spółce
8. znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości 9. analiza rynku i konkurencji.


Zgłoszenia złożone po upływie terminu składania ofert nie podlegają rozpatrzeniu. Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać w terminie do dnia 31. stycznia 2013 r. w godzinach od 9.00 do 12.00, tel. 62 738 70 90.


Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia w każdym czasie bez podania przyczyn postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata. Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Ocena artykułu:
4,0  (głosów: 6)