1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Ostrów z dotacją na usuwanie azbestu

Ostrów z dotacją na usuwanie azbestu

07/01/2022 21:37
Ostrów z dotacją na usuwanie azbestu
Ostrów Wielkopolski pozyskał dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W 2022 roku na to zadanie przeznaczymy 90 000 złotych. Dofinansowanie obejmie usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu naszego miasta. - W ramach tego projektu prowadzić będziemy dwa zadania polegające na: demontażu, transporcie do unieszkodliwiania i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest oraz zbieraniu, transporcie do unieszkodliwiania i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest, w odpowiedniej instalacji. Dzięki pozyskanemu wsparciu, ostrowianie pozbędą się tych niebezpiecznych odpadów za darmo – mówi Mikołaj Kostka, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. Z programu będą mogły skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, działkowcy uprawnieni do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, posiadające nieruchomości na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. - W naszym mieście nadal funkcjonują budynki, które powstawały przy użyciu niebezpiecznego dla zdrowia azbestu. Będziemy namawiać mieszkańców, by się go pozbyć i unieszkodliwić na składowisku odpadów niebezpiecznych przez specjalistyczną firmę posiadającą niezbędne pozwolenia, z którą Miasto Ostrów Wielkopolski zawrze stosowną umowę, po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia publicznego – dodaje Mikołaj Kostka. Z Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Poznaniu pozyskaliśmy dotację w wysokości 63 000 złotych środków. Do tej puli Miasto dokłada 27 000 złotych. W sumie na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w Ostrowie Wielkopolskim przeznaczymy 90 000 złotych. O rozpoczęciu naboru zgłoszeń do programu będziemy informować na stronie internetowej ostrowskiego Urzędu Miejskiego. Jednocześnie przypominamy, że do dnia 31 stycznia, podmioty wykorzystujące wyroby zawierające azbest mają obowiązek przedłożyć „Informację o wyrobach zawierających azbest” właściwemu organowi. Prezydent Miasta jest właściwym organem do przyjmowania informacji od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami posiadającymi nieruchomości na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Pozostałe podmioty wykorzystujące wyroby zawierające azbest mają obowiązek przedkładania informacji o wyrobach zawierających azbest marszałkowi województwa. Informację należy przedkładać corocznie, a także w przypadku, gdy wyrób zawierający azbest został z terenu nieruchomości usunięty (w celu usunięcia go z Bazy Azbestowej). Obowiązek przedkładania informacji o wyrobach zawierających azbest wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. nr 8, poz. 31). Formularz informacji można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim pod poniższym linkiem: https://bip.umostrow.pl/chapter_176946.asp?soid=4FE980BE64CA4E1C9CE772BCEA4433C2 Informacji w powyższej kwestii udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Ochrony Środowiska pod nr tel. 62-58-22-407 lub 62-58-22-408. UWAGA: Złożenie informacji nie jest równoznaczne ze staraniem się o dofinansowanie na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, a jedynie spełnieniem obowiązku ciążącego na podmiocie wykorzystującym wyroby zawierające azbest.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim