1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Konkurs na nazwy dla oczyszczalni ścieków i rurociągów

Konkurs na nazwy dla oczyszczalni ścieków i rurociągów

19/07/2021 15:04
Konkurs na nazwy dla oczyszczalni ścieków i rurociągów
Chcesz wygrać tablet lub smartfon? Weź udział w konkursie ogłoszonym przez WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Wystarczy wymyślić ciekawe, ekologiczne nazwy dla oczyszczalni ścieków i rurociągów.

Celem konkursu jest opracowanie i wyłonienie nazw dla: oczyszczalni ścieków odbierającej ścieki z aglomeracji Ostrów Wielkopolski rurociągów tłoczących ścieki komunalne z przepompowi ścieków w Ostrowie Wielkopolskim na oczyszczalnię ścieków w Rąbczynie: – rurociągu tłoczącego – strona północna oraz rurociągu tłoczącego – strona południowa.

Nazwy będą wykorzystywane do identyfikacji ww. obiektów, a także w materiałach informacyjnych, promocyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, itp., takich jak np.: plakaty, foldery, billboardy, rollupy, prezentacje, serwisy internetowe oraz w publikacjach zlecanych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski i WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach. I etap to przyjmowanie propozycji nazw przez WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. na adres email: konkurs@wodkan.com.pl

II etap to wybranie przez komisję konkursową, złożoną z przedstawicieli organizatora i zaproszonych gości, 10 nazw spośród zgłoszonych dla każdego obiektu do finałowego etapu

Propozycje nazw w ramach Konkursu można nadsyłać do 31.07.2021 r., do godz. 23.59, na adres e-mail: konkurs@wodkan.com.pl. W tytule wiadomości należy wpisać wyraz „Konkurs”.

Rozstrzygnięcie Konkursu zaplanowano na dzień 13.08.2021 r. i zostanie opublikowane na stronie www.wodkan.com.pl oraz www.crk.com.plUczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkała na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca warunki określone w Regulamin_konkursu.

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych – Formularz_zgody_maloletniProponowane nazwy mogą być jedno - lub dwuwyrazowe, powinny uwzględniać aspekt ekologiczny i nie mogą propagować treści sprzecznych z prawem, normami społecznymi oraz godzących w wizerunek Organizatora Konkursu.

Liczba nazw proponowanych przez uczestników Konkursu jest ograniczona do jednej propozycji dla każdego z dwóch obiektów. Do zgłaszanych propozycji nazw można dołączyć ich opis i uzasadnienie.

Autorom wybranych nazw oraz osobom wyróżnionym zostaną przyznane nagrody rzeczowe, ufundowane przez Organizatora Konkursu.Nagrodami w Konkursie są: a) Tablet za nazwę dla oczyszczalni ścieków odbierającej ścieki z aglomeracji Ostrów Wielkopolski, b) Tablet za dwie kompatybilne nazwy dla rurociągów tłoczących ścieki komunalne z przepompowi ścieków w Ostrowie Wielkopolskim na oczyszczalnię ścieków w Rąbczynie tj. rurociągu tłoczącego – strona północna oraz rurociągu tłoczącego – strona południowa, c) Smartfon za wyróżnienie za nazwę dla oczyszczalni ścieków odbierającej ścieki z aglomeracji Ostrów Wielkopolski d) Smartfon za wyróżnienie za dwie kompatybilne nazwy dla rurociągów tłoczących ścieki komunalne z przepompowi ścieków w Ostrowie Wielkopolskim na oczyszczalnię ścieków w Rąbczynie tj. rurociągu tłoczącego – strona północna oraz rurociągu tłoczącego – strona południowa.

Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie w terminie siedmiu dni od dnia opublikowania wyników konkursu.Laureatom oraz osobom wyróżnionym nie przysługuje prawo zamiany Nagrody, w tym wymiany na ekwiwalent pieniężny.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim