1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Prezydent Ostrowa z absolutorium za 2019 rok!

Prezydent Ostrowa z absolutorium za 2019 rok!

01/07/2020 18:05
Prezydent Ostrowa z absolutorium za 2019 rok!
Zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o samorządzie gminnym – Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z wykonania budżetu za 2019 rok. Wczoraj, podczas zdalnej sesji Rady, Radni decydowali, czy wykonanie budżetu za ubiegły rok odbyło się w sposób prawidłowy i rzetelny. Prezydent Beata Klimek otrzymała absolutorium z wykonania budżetu oraz wotum zaufania.

Prezydent Miasta poinformowała radnych, że ubiegłoroczny budżet miasta został wykonany w prawidłowy sposób, spełniając jednocześnie wszelkie określone w przepisach wymogi. Dochody zrealizowano w wysokości 354 mln 261 tys. 445,83 zł, co stanowi aż 99,76% planowanej wielkości. Wydatki natomiast w kwocie 354 mln 600 tys. 417,73 zł, stanowią podobnie wysoki poziom - sięgający 97,29% wielkości planowanej.

Realizacja przychodów ukształtowała się z kolei na poziomie 18 mln 924 tys. 670,47 zł, co stanowi 100,04% planu. Rozchody zrealizowane zostały w kwocie 9 mln 539 tys. 904,96 zł i oznacza to, że w tym zakresie założony przez nas plan wykonano w stu procentach.

Wykonane na dzień 31 grudnia 2019 roku - wydatki bieżące budżetu były niższe od wykonanych dochodów bieżących, powiększonych o wolne środki, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, dlatego spełniony został wymóg zawarty w artykule 242 ustęp 2 tejże ustawy.

Rok 2019 zamknięty został deficytem budżetowym w wysokości 338 tys. 971,90 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś w ocenie składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, zaciągnięte zobowiązania mogą znajdować uzasadnienie w upoważnieniach otrzymanych przez Prezydenta Miasta od Rady Miejskiej.

W świetle m. in. tych informacji, skład orzekający Izby podjął uchwałę, w której wyraził opinię pozytywną o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

- Ta pozytywna opinia jest z naszego punktu widzenia najistotniejsza, ponieważ została wyrażona przez zewnętrzny i niezależny organ kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ich gospodarki finansowej. Dlatego cieszymy się, że uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej nie kwestionuje wykonania budżetu naszego miasta. Wyrażona w niej opinia – potwierdza za to w obiektywny, rzetelny i profesjonalny sposób, że budżet miasta został wykonany prawidłowo - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

W tym kontekście warto również posłużyć się ratingiem Fitch Ratings dla Ostrowa Wielkopolskiego. W odniesieniu do roku 2019 - potwierdzono w nim międzynarodowy długoterminowy rating dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie „BBB+”; krajowy rating długoterminowy na poziomie „AA(pol)”, zaś perspektywa ratingów długoterminowych została oceniona, jako pozytywna. W swoim komunikacie Fitch potwierdził, że „dochody Ostrowa Wielkopolskiego są stabilne i przewidywalne”. Wskazano w nim również umiarkowaną elastyczność wydatków, umiarkowane ryzyko zobowiązań, dobrą płynność oraz zdolność obsługi zadłużenia na poziomie „a”.

Jak podkreślla prezydent Ostrowa, wykonanie ubiegłorocznego budżetu z jednej strony cechuje odpowiedzialna troska o dobro i stabilność finansów miasta, z drugiej zaś -  duży poziom wydatków na inwestycje, które realizowane są z myślą o rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego i coraz większym komforcie życia mieszkańców.

Po uzyskanym wotum zaufania oraz absolutorium, Beata Klimek podziekowała radnym, urzędnikom oraz ostrowianom za kolejny rok współpracy.

- Dziękuję wszystkim tym radnym, którzy pozytywnie ocenili moją pracę na rzecz naszego Miasta w 2019 roku i podnieśli rękę za udzieleniem mi wotum zaufania oraz absolutorium. To głosowanie za Ostrowem inwestycyjnym - głos oddany na dynamiczny rozwój Miasta. Wszystkim moim radnym dziękuję za wsparcie, za zaangażowanie w pracę na rzecz Ostrowa Wielkopolskiego i jego mieszkańców. Dzięki tej współpracy Miasto się zmienia, pięknieje, staje się miejscem, z którego ostrowianie mogą być dumni. Dziękuję mojemu zespołowi, urzędnikom Urzędu Miejskiego za rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, ciężką pracę i sprawne wykonanie ubiegłorocznego budżetu w momencie realizacji historycznych dla Ostrowa inwestycji. Moim ukochanym mieszkańcom dziękuję przede wszystkim za codzienny doping i życzliwość, które dodają skrzydeł i są nieocenionym wsparciem w trudnych chwilach. To, jakim wspaniałym miastem staje się Ostrów jest naszym wspólnym sukcesem!
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim