1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Inkorporacja w Grupie Kapitałowej CRK

Inkorporacja w Grupie Kapitałowej CRK

10/01/2020 20:00
Inkorporacja w Grupie Kapitałowej CRK
Na przełomie roku 2019/2020 w ostrowskim sektorze komunalnym zakończono proces połączenia samodzielnej dotychczas spółki Ostrowski Park Przemysłowy ze strukturami Centrum Rozwoju Komunalnego. Krok ten zapewni wymierne oszczędności finansowe, uprości strukturę zarządzania oraz skonsoliduje współdziałanie sektora komunalnego z lokalnymi przedsiębiorcami.

- Również w drugiej kadencji konsekwentnie realizujemy program rozsądnego szukania oszczędności i upraszczamy strukturę w miejskiej gospodarce komunalnej. Po ograniczeniu w ostatnich latach liczby członków zarządów miejskich spółek komunalnych, poprzez inkorporację OPP do struktur CRK stawiamy kolejny krok na drodze ewolucji ostrowskiego sektora komunalnego – wskazuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami połączenie Spółek Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. z Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. wpisuje się w politykę właścicielską Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski zmierzającą do optymalizacji zarządzania oraz spójności działań w miejskim sektorze komunalnym.

- Miejska gospodarka komunalna, szczególnie w kontekście zmieniającego się otoczenia ekonomiczno-gospodarczego i nowych wyzwań cywilizacyjnych jest stale żywym organizmem. Dokonana reorganizacja w Grupie Kapitałowej CRK ma prowadzić do oszczędności finansowych oraz jeszcze bardziej efektywnej i spójnej realizacji przedsięwzięć komunalnych i gospodarczych - podkreśla Bartosz Ziółkowski, prezes ostrowskiego Centrum Rozwoju Komunalnego.

Włączenie Ostrowskiego Parku Przemysłowego w struktury Centrum Rozwoju Komunalnego upraszcza strukturę organizacyjną oraz eliminuje zbędne procesy generujące koszty.

– To m.in. zmniejszenie obowiązków administracyjnych, sprawozdawczych i księgowych w ramach Grupy CRK, a w konsekwencji obniżenie kosztów działalności gospodarczej i realne oszczędności finansowe, w tym zwłaszcza w zakresie kosztów zarządu, obsługi administracyjnej i księgowej – zaznacza prezes Bartosz Ziółkowski.

Dodatkowe korzyści przeprowadzonej inkorporacji to zwiększenie przejrzystości struktury organizacyjnej i właścicielskiej Grupy CRK, poprzez redukcję liczby spółek zależnych oraz uproszczenie, skrócenie i udoskonalenie procesów decyzyjnych, a tym samym zwiększenie kontroli nad poziomem ponoszonych kosztów i podejmowanych działań. Koncentracja w Centrum Rozwoju Komunalnego procesów pomocniczych realizowanych dotychczas przez spółkę Ostrowski Park Przemysłowy ogranicza również rozproszenie zadań w ramach Grupy CRK wzmacniając efekt synergii i spójności działań w całym miejskim sektorze komunalnym.

Co istotne, zmiana w strukturze prawno – organizacyjnej polegającej na połączeniu Spółek uzyskała aprobatę Zarządu Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucji Zarządzającej WRPO.

- Nowa formuła funkcjonowania zapewni kontynuację dotychczas realizowanych projektów w zakresie wsparcia ostrowskich i lokalnych przedsiębiorców, a jednocześnie skonsoliduje i wzmocni współpracę miejskiego sektora komunalnego z sektorem gospodarczym – podkreśla Małgorzata Sikora z ostrowskiego Centrum Rozwoju Komunalnego, oddelegowana do przeprowadzenia procesu inkorporacji OPP.

Połączenie Spółek Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. z Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. nastąpiło z dniem 30 grudnia 2019 roku, gdy Sąd rejestrowy w Poznaniu dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

- Jestem przekonany, że przeprowadzona inkorporacja poza oszczędnościami w miejskiej gospodarce komunalnej zapewni również stabilność, spójność i komplementarność działań w realizacji perspektywicznych i wieloletnich projektów rozwojowych dla Ostrowa Wielkopolskiego – podsumowuje Bartosz Ziółkowski.
Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim