1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Ponad 300 dymiących kominów mniej

Ponad 300 dymiących kominów mniej

14/03/2018 19:29
Ponad 300 dymiących kominów mniej

Ponad 1,6 mln zł wydanych zostało z budżetu miasta w ciągu trzech lat na dofinansowania dla mieszkańców, którzy zdecydowali się wymienić węglowe źródła ogrzewania na ekologiczne. Te trzy lata to ponad 320 dymiących kominów mniej. Wciąż jest jeszcze sporo do zrobienia w temacie czystego powietrza, więc w tym rok miasto zdecydowało się wydać na wymianę pieców ponad 1,1 mln zł.


Od dziś w Urzędzie Miejskim można pobierać wnioski o dofinansowanie wymiany pieca na ekologiczne źródło energii. Wnioski można także pobierać ze strony internetowej Urzęd Miejskiego. Będzie można je składać od 4 kwietnia do 17 kwietnia włącznie - przy czym liczy się data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego.


W tegorocznym budżecie Ostrowa Wielkopolskiego na realizację tego programu przeznaczno 1 130 000 zł.


Od dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorcy, a także jednostki sektora finansów publiczych, będące gminną lub powiatową osobą prawną.


Dotacja udzielana jest na wymianę źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych położynych na terenie miasta. Można z niej sfinansować wyłącznie podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zakup i montaż nowego źródła ogrzewania. Warunkiem otrzymania dotacji jest likwidacja palenisk (piece i kotły węglowe) i trwałe ich zastąpienie przez nowe źródło ogrzewania. Uchwała dopuszcza jednak wyjątek - obowiązek likwidacji nie obejmuje pieców o wartości zabytkowej, historycznej, artystycznej, stwierdzonej na podstawie opinii właściwego miejscowo konserwatora zabytków, pod warunkiem trwałego odłączenia paleniska potwierdzonego opinią kominiarską.


Dotacją objęte są następujące źródła ogrzewania: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe oraz pompa ciepła.


W przypadku budynków jednorodzinnych dotacja może być udzielona na finansowanie wydatków w kwotach netto poniesionych na realizację zadania:
• w wysokości 5 000 zł w przypadku: podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewania gazowego, ogrzewania elektrycznego, ogrzewania olejowego;
• w wysokości 10 000 zł w przypadku pompy ciepła.


W przypadku budynków wielorodzinnych dotacja może być udzielona na finansowanie wydatków w kwotach netto poniesionych na realizację zadania:
• w wysokości 5 000 zł w przypadku: podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewania gazowego, ogrzewania elektrycznego, ogrzewania olejowego;
• w wysokości 10 000 zł w przypadku pompy ciepła.


W przypadku budynków wielolokalowych dotacja może być udzielona na każdy lokal mieszkalny objęty wnioskiem, w którym nastąpi likwidacja palenisk i trwałe zastąpienie ich przez nowe źródło ogrzewania.


Nie udziela się dotacji na:
• pokrycie kosztów demontażu starego paleniska;
• zakup przenośnych urządzeń grzewczych;
• wykonanie prac projektowych;
• pokrycie kosztów eksploatacji źródła ogrzewania;
• wykonanie przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zakończonego punktem pomiarowym;
• wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
• wykonanie odbioru instalacji gazowej, elektrycznej, kominowej;
• wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wolnostojących niebędących budynkami wielolokalowymi lub ich częściach oraz lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielolokalowych.


Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowany z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania).


Jeżeli po rozpatrzeniu kompletnych wniosków, złożonych w terminie, o którym mowa na poprzednim slajdzie, stan środków zabezpieczonych na realizację zadania w budżecie miasta umożliwi rozpatrzenie kolejnych wniosków przeprowadzony zostanie kolejny nabór wniosków. Nabór rozpocznie się z dniem 10.09.2018 r. i trwać będzie do 14.09.2018 r.


Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kryterium rodzaju zabudowy na nieruchomości, w której ma być realizowane przedsięwzięcie w następującej kolejności:
• w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dotyczące budynków wolnostojących niebędących budynkami wielolokalowymi lub ich części;
• w dalszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dotyczące budynków wielolokalowych lub lokali mieszkalnych będących ich częścią.
- Zdecydowaliśmy się przyjąć takie kryterium, ponieważ jak pokazują czujniki rozmieszczone na terenie miasta przez spółkę OZC SA, problem zanieczyszczenia powietrza w znacznym stopniu dotyczy tych osiedli, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna - mówi prezydent Beata Klimek. - To właśnie tych mieszkańców chcemy więc wspomóc w pierwszej kolejności, aby mogli zamienić dymiące kominy na bardziej ekologiczne ogrzewanie.
Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych.


Bez rozpatrzenia pozostawiane będą wnioski:
– złożone przed rozpoczęciem terminu naboru (głównego i ewentualnie dodatkowego);
– niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia;
– złożone po terminie naboru, (głównego i ewentualnie dodatkowego);
– dotyczące budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych o nieuregulowanym stanie prawnym.
W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta na realizację zadania, wnioski pozostałe zostaną rozpatrzone negatywnie.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim