1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Sport
  4. Nowe zasady finansowania klubów sportowych

Nowe zasady finansowania klubów sportowych

12/10/2015 14:33  |  Dawid Bilski
Nowe zasady finansowania klubów sportowych

Na minionej sesji Rada Miejska przyjęła tzw. uchwałę o sporcie, która ma porządkować finansowanie rozwoju sportu w naszym mieście. Uchwała zastępuje dotychczasowe finansowanie w ramach promocji poprzez sport. Sposób taki określany był często jako wadliwy podczas kontroli NIK w innych samorządach.


Nowa uchwała jasno określa zasady, na jakich poszczególne podmioty mogą starać się o dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu. Zastępuje ona finansowanie w ramach promocji przez sport, która nie precyzowała jasno wymagań i dawała dużą dowolność przy przyznawaniu pieniędzy. Tego rodzaju – mało czytelny - sposób finansowania był określany jako wadliwy w licznych kontrolach NIK w innych jednostkach samorządu terytorialnego.


Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji celowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej.

- Przyjęta uchwała jasno określa, kto może ubiegać się o dotację, na co można ją uzyskać i w jaki sposób będzie ona przyznawana. Co ważne, dofinansowanie będzie przyznawane jako dotacja celowa, która będzie musiała zostać szczegółowo rozliczona na podstawie faktur. Rozwiązanie takie jest przejrzyste i transparentne - “ tłumaczy Ewa Matecka, zastępca prezydenta miasta.


O dotacje mogą ubiegać się również kluby sportowe, które działają jako spółki prawa handlowego, pod jednym jednak warunkiem – muszą mieć statutowy zapis o tym, że nie działają w celu osiągnięcia zysku. Dofinansowanie można uzyskać m.in. na transport, wyżywienie, zakwaterowanie, wynajem obiektów, opiekę medyczną, udział w rozgrywkach ligowych, opłaty sędziowskie, koszty ochrony, wynagrodzenia trenerskie, szkolenie kadry czy zakup sprzętu sportowego. Nie ma natomiast możliwości sfinansowania z tych funduszy wynagrodzeń dla zawodników i zarządu klubu, transferów, różnego rodzaju kar, budowy obiektów czy spłaty zadłużenia klubu.


Z dotacji finansowane mogą być wydatki na:

1) koszty bezpośrednie:

a) transport;

b) wyżywienie i zakwaterowanie;

c) wynajem obiektów;

d) opieka medyczna i badania lekarskie;

e) zakup środków doraźnej pomocy medycznej;

f)udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia);

g) opłaty sędziowskie;

h) koszty wynajmu ochrony na zawody sportowe;

i) opłaty startowe;

j) wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe;

k) udział w szkoleniach kadry instruktorsko – trenerskiej;

l) utrzymanie bazy sportowej przeznaczonej na prowadzenie szkolenia sportowego;

ł) zakup niezbędnego sprzętu sportowego przeznaczonego na prowadzenie szkoleń;

m) ubezpieczenia OC klubu i NC zawodników i trenerów;

n) zakup nagród, pucharów i medali.


2) koszty pośrednie do 10 % wartości udzielonej dotacji ogółem:

a) koszty administracyjne (w tym opłaty czynszowe, media, artykuły biurowe);

b) koszty działań informacyjnych i promocyjnych zadania.


Z dotacji nie mogą być finansowane wydatki z tytułu:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i zarządu klubu;

2) transferu zawodników;

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych, nałożonych na klub lub zawodnika;

4) zobowiązań klubu z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, a także z tytułu podatków i składek ZUS;

5) budowy i modernizacji obiektu sportowego;

6) zakup urządzeń i sprzętu innego niż wskazany w § 3 ust 1, pkt 1 lit ł zaliczanego do środków trwałych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 851 z późn. zm.).


Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim