1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. 6 września ogólnokrajowe referendum

6 września ogólnokrajowe referendum

06/08/2015 15:52  |  Dawid Bilski
6 września ogólnokrajowe referendum
fot. Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski

6 września odbędzie się ogólnokrajowe referendum. Polacy odpowiedzą na trzy pytania. Do wyboru mają dwie odpowiedzi: TAK lub NIE. Kalendarium referendalne nabiera tempa.


-  Do 7 sierpnia można zgłaszać kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum przez podmioty uprawnione. W przypadku Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski, na zgłoszenia czekamy do 15.30. By zostać członkiem Obwodowej Komisji Referendalnej na terenie naszej Gminy trzeba spełnić odpowiednie warunki, m.in.: mieć ukończone 18 lat i być mieszkańcem Gminy Ostrów Wielkopolski. Komisja maksymalnie będzie liczyć 9 osób -  powiedział Zbigniew Dolata, sekretarz Gminy Ostrów Wielkopolski.


Pytania w referendum będą następujące:
Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.


Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.


Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”


Do wyboru będą dwie odpowiedzi: TAK lub NIE. Osoba głosująca stawia tylko jeden znak „X” przy każdym z pytań odpowiednio w kratce obok TAK lub NIE.


Kalendarium: ( źródło: pkw.goov.pl)

- do dnia 23 lipca 2015 r.
utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w domach studenckich i zespołach domów studenckich oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
- do dnia 28 lipca 2015 r.


• zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej przez podmioty uprawnione o zamiarze uczestniczenia w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych;
• podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika


- do dnia 7 sierpnia 2015 r.
• zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich;
• zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum przez podmioty uprawnione

- do dnia 16 sierpnia 2015 r.
• powołanie obwodowych komisji do spraw referendum;
• podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum;
• sporządzenie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum

- do dnia 17 sierpnia 2015 r.
• zgłaszanie konsulom kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum za granicą przez podmioty uprawnione

- od dnia 16 sierpnia 2015 r.
do dnia 23 sierpnia 2015 r.
• składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy BOR, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę

- do dnia 21 sierpnia 2015 r.
od dnia 21 sierpnia 2015 r.
• powołanie obwodowych komisji do spraw referendum za granicą

- do dnia 4 września 2015 r.
• nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji referendalnych podmiotów uprawnionych

- do dnia 22 sierpnia 2015 r.
• zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego

- do dnia 28 sierpnia 2015 r.
• składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

- do dnia 1 września 2015 r.
• zgłaszanie kapitanom polskich statków morskich kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum na polskich statkach morskich przez podmioty uprawnione

- do dnia 1 września 2015 r.
• składanie wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania

- do dnia 3 września 2015 r.
• powołanie obwodowych komisji wyborczych na polskich statkach morskich

- do dnia 3 września 2015 r.
• składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające na statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum utworzonych na tych statkach;
• składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające za granicą zgłoszeń w sprawie wpisania do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą


- w dniu 4 września 2015 r.
o godzinie 24:00
• zakończenie kampanii referendalnej


- w dniu 6 września 2015 r
godz. 6:00–22:00
• głosowanie

Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski