1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Budżet uchwalony. 27 milionów na inwestycje w Ostrowie

Budżet uchwalony. 27 milionów na inwestycje w Ostrowie

02/01/2015 13:02  |  Dawid Bilski
Budżet uchwalony. 27 milionów na inwestycje w Ostrowie
fot. Redakcja

204 miliony złotych po stronie wydatków - tak przedstawia się budżet na 2015 rok Miasta Ostrowa Wielkopolskiego uchwalony 29 grudnia 2014 roku na sesji Rady Miejskiej. 27 milionów złotych będzie przeznaczonych na inwestycje, m.in. budowę dróg i chodników, rozpoczęcie budowy sali sportowej przy SP 9 i budowę boisk. Niższa niż planowano będzie emisja obligacji miejskich.


Budżet Ostrowa Wielkopolskiego na 2015 rok został uchwalony zdecydowaną większością głosów. 16 radnych głosowało za przyjęciem budżetu, 1 był przeciwny, 5 radnych wstrzymał się od głosu.


Główne zadania i pozycje budżetowe:

1.Oświata i wychowanie - ponad 75 milionów złotych zł, w tym:

- 31 mln zł na prowadzenie szkół podstawowych
- 311 tysięcy zł. na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 25 mln na przedszkola
- 215 tysięcy zł na przedszkola specjalne
- 17 mln na gimnazja
- 100 tysięcy - dowożenie uczniów do szkół
- 1,2 mln na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych
- 880 tysięcy - utrzymanie żłobków
- 1,4 mln utrzymanie świetlic szkolnych
- blisko 390 tysięcy zł pomoc materialna dla uczniów


2. Pomoc społeczna - blisko 33 mln zł - w tym ponad 16 mln złotych na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 1,5 mln na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 4,7 mln na dodatki mieszkaniowe, 966 tysięcy zł na zasiłki stałe. 5,2 mln złotych zaplanowano na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, 437 tysięcy zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 2,1 mln na pokrycie kosztów utrzymania w Domach Pomocy Społecznej.


3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5,9 mln złotych - w tym:
- 2,3 mln na działalność OCK
- 1,5 na biblioteki
- blisko 750 tysięcy na muzeum
- 190 tysięcy złotych ochrona zabytków i opieka nad zabytkami


4. Kultura fizyczna - 5,5 mln złotych, w tym: m.in. pieniądze na szkolenie dzieci i młodzieży, utrzymanie obiektów sportowych.


5. Oświetlenie placów i ulic - 5,2 mln złotych

6. Ochrona zdrowia - 1,8 mln złotych

7. Gospodarka odpadami - ponad 8,5 mln złotych

8. Utrzymanie czystości i porządku w mieście - 1,8 mln zlotych

9. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w mieście - 1,9 mln złotych

10. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 600 tysięcy złotych

11. Utrzymanie schroniska dla zwierząt - 275 tysięcy złotych

12. Straż Miejska - 1,6 mln złotych


13. Inwestycje - 27 mln złotych ( poniżej wykaz zaplanowanych inwestycji)

- System Pasażerskiej Informacji Przystankowej - rozbudowa 100 tysięcy złotych

- Zakup i montaż wiat przystankowych - 220 tysięcy złotych

- ul. Wolności - 350 tysięcy złotych

- ul. Marii Curie Skłodowskiej - 350 tysięcy złotych

- ul. Iłłakowiczówny - 150 tysięcy złotych

- Układ drogowy pomiędzy ulicami Bukową i Dębową - 1 mln złotych

- ul. Wysoka - 25 tysięcy złotych

- Sygnalizacje świetlne - 300 tysięcy złotych

- ul. Poniatowskiego (od ul. Chłopickiego do ul. Chłapowskiego) - 600 tysięcy złotych

- Odprowadzenie wód z rejonu ul. Wrocławskiej 152 + zjazd z ul. Wrocławskiej

- 100 tysięcy złotych

- ul. Bracka - współudział w budowie nowego odcinka - 500 tysięcy złotych

- ul. Rataja - chodnik - 75 tysięcy złotych

- ul. Graniczna - 250 tysięcy złotych

- Północny odcinek ramy komunikacyjnej od ul. Kaliskiej poprzez ul. Torową i Osadniczą do ul. Poznańskiej - 100 tysięcy złotych

- ul. Drzymały - 500 tysięcy złotych

- ul. Kilińskiego (od ul. Czarnieckiego do ul. Poniatowskiego) - 380 tysięcy złotych

- ul. Kościuszki dokończenie - 500 tysięcy złotych

- ul. Krańcowa - chodnik - 200 tysięcy złotych

- ul. Kujawska (od ul. Kaszubskiej z odcinkiem ul. Danysza do ul. Limanowskiego) - 900 tysięcy złotych

- ul. Wiśniowa - 600 tysięcy złotych

- ul. Odległa - 170 tysięcy złotych

- ul. Przymiejska (od ul. Orzechowej w kier. ul. Poznańskiej) - 120 tysięcy złotych

- ul. Pszenna - 470 tysięcy złotych

- ul. Rejtana od Topolowej do Dwernickiego - 25 tysięcy złotych

- ul. Żwirowa (od Nowej Krępy odc. 140 m) - 180 tysięcy złotych

- al. Powstańców Wielkopolskich - 15 tysięcy złotych

- ul. Czerwonych Kosynierów - 200 tysięcy złotych

- ul. Paderewskiego - 40 tysięcy złotych

- ul. Tylna projekt - 20 tysięcy złotych

- ul. Traugutta (od Gorzyckiej do Kordeckiego) - 150 tysięcy złotych

- ul. Miodowa (od Poznańskiej do Rąbczyńskiej) projekt - 10 tysięcy złotych

- ul. Hallera - chodnik 207,7 tysiąca złotych

- Budowa chodnika wzdłuż ul. Topolowej - 400 tysięcy złotych

- Budowa ronda u zbiegu ulic Wysocka/Paderewskiego - 420 tysięcy złotych

- Ul. Zębcowska - 400 tysięcy złotych

- Ul. Kantaka - chodnik 200 tysięcy złotych

- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu - 1,3 mln zł

- Modernizacja dachu budynku Urzędu Miejskiego oraz kominów na budynku Sali Sesyjnej - 75 tysięcy złotych

- Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Ratusza - 45 tysięcy złotych

- Modernizacja schodów wokół Ratusza - 100 tysięcy złotych

- Wykonanie godła państwowego do Sali Ślubów w Ratuszu - 17,5 tysiąca złotych

- Wykonanie wentylacji w archiwum Urzędu Miejskiego - 100 tysięcy złotych

- Budowa systemu informatycznego "MapOs" - 29 tysięcy złotych

- Budowa systemu informatycznego e-Ostrów Wielkopolski - 141 tysięcy złotych

- Dofinansowanie budowy komory dymowej w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim - 40 tysięcy złotych

- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1 - 30 tysięcy złotych

- Modernizacja dwóch punktów alarmowych na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, polegająca na dostawie, zainstalowaniu i uruchomieniu elektronicznych syren alarmowych - 34 tysiące złotych

- Zakup motopompy szlamowej z wyposażeniem - 12 tysięcy złotych

- Modernizacja czterech punktów monitorujących obszar miasta Ostrów Wielkopolski, polegająca na wymianie zużytych kamer systemu monitoringu miejskiego - 44 tysiące złotych

- Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim o trzy punkty kamerowe - 65 tysięcy złotych

- Przebudowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 5 - 80 tysięcy złotych

- Wymiana instalacji wodno-sanitarnej oraz armatury łazienkowej w Szkole Podstawowej nr 5 - 180 tysięcy złotych

- Wymiana dachu z nową więźbą dachową w Szkole Podstawowej nr 6 - 225 tysięcy złotych

- Budowa boiska w Szkole Podstawowej nr 6 - 250 tysięcy złotych

- Ogrodzenie boiska sportowego wraz z montażem piłkochwytów w Szkole Podstawowej nr 6 - 70 tysięcy złotych

- Zakup kosiarki i kosy spalinowej do pielęgnacji boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 - 17,5 tysiąca złotych

- Wykonanie dodatkowej kotary w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 - 23 tysiące złotych

- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 - zadanie wieloletnie - 100 tysięcy złotych w budżecie na 2015 r.

- Wymiana instalacji wodno - sanitarnej w szkole (Szkoła Podstawowa nr 9) - 60 tysięcy złotych

- Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13 - 30 tysięcy złotych

- Wykonanie systemu telewizji dozorowej w Publicznym Przedszkolu nr 2 - 7 tysięcy złotych

- Adaptacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3 na cele Żłobka Miejskiego - dokumentacja projektowa - 60 tysięcy złotych

- Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 7 - 110 tysięcy złotych

- Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej w Publicznym Przedszkolu nr 7 - 100 tysięcy złotych

- Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Publicznym Przedszkolu nr 9 - 13 7,5 tysięcy złotych

- Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 11 - 210 tysięcy złotych

- Modernizacja pomieszczenia przedszkolnego na łazienkę w Publicznym Przedszkolu nr 12 - 11 7,5 tysiąca złotych

- Modernizacja dachu w Publicznym Przedszkolu nr 14 - 100 tysięcy złotych

- Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 15 - 161 tysięcy złotych

- Wymiana ogrodzenia w Publicznym Przedszkolu nr 16 - 25 tysięcy złotych

- Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej w piwnicach budynku Publicznego Przedszkola nr 16 - 15 tysięcy złotych

- Modernizacja pomieszczenia służbowego na cele nowego oddziału w Publicznym Przedszkolu nr 16 - 30 tysięcy złotych

- Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 17 - 105 tysięcy złotych

- Budowa przedszkola na terenie Osiedla „Pruślin” - zadanie wieloletnie - w budżecie na 2015 300 tysięcy złotych

- Cyfryzacja przedszkoli - zakup nowoczesnych narzędzi edukacyjnych dla Publicznego Przedszkola nr 2 - 7,5 tysiąca złotych

- Cyfryzacja przedszkoli - zakup nowoczesnych narzędzi edukacyjnych dla Publicznego Przedszkola nr 3 -7,5 tysiąca złotych

- Cyfryzacja przedszkoli - zakup nowoczesnych narzędzi edukacyjnych dla Publicznego Przedszkola nr 6 - 7,5 tysiąca złotych

- Cyfryzacja przedszkoli - zakup nowoczesnych narzędzi edukacyjnych dla Publicznego Przedszkola nr 7 - 7,5 tysiąca złotych

- Cyfryzacja przedszkoli - zakup nowoczesnych narzędzi edukacyjnych dla Publicznego Przedszkola nr 8 - 7,5 tysiąca złotych

- Cyfryzacja przedszkoli - zakup nowoczesnych narzędzi edukacyjnych dla Publicznego Przedszkola nr 9 - 7,5 tysiąca złotych

- Cyfryzacja przedszkoli - zakup nowoczesnych narzędzi edukacyjnych dla Publicznego Przedszkola nr 10 - 7,5 tysiąca złotych

- Cyfryzacja przedszkoli - zakup nowoczesnych narzędzi edukacyjnych dla Publicznego Przedszkola nr 11 - 7,5 tysiąca złotych

- Cyfryzacja przedszkoli - zakup nowoczesnych narzędzi edukacyjnych dla Publicznego Przedszkola nr 12 - 7,5 tysiąca złotych

- Cyfryzacja przedszkoli - zakup nowoczesnych narzędzi edukacyjnych dla Publicznego Przedszkola nr 13 - 7,5 tysiąca złotych

- Cyfryzacja przedszkoli - zakup nowoczesnych narzędzi edukacyjnych dla Publicznego Przedszkola nr 14 - 7,5 tysiąca złotych

- Cyfryzacja przedszkoli - zakup nowoczesnych narzędzi edukacyjnych dla Publicznego Przedszkola nr 15 - 7,5 tysiąca złotych

- Cyfryzacja przedszkoli - zakup nowoczesnych narzędzi edukacyjnych dla Publicznego Przedszkola nr 16 - 7,5 tysiąca złotych

- Cyfryzacja przedszkoli - zakup nowoczesnych narzędzi edukacyjnych dla Publicznego Przedszkola nr 17 - 7,5 tysiąca złotych

- Zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych oraz Osiedli miasta Ostrowa Wielkopolskiego realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - 5 tysięcy złotych

- Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych - 50 tysięcy złotych

- Budowa oświetlenia ul. Wrocławska - projekt - 15 tysięcy złotych

- Budowa oświetlenia na terenie Miasta 200 tysięcy złotych

- Budowa oświetlenia w ul. Sadowej - 250 tysięcy złotych

- Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - 1 mln zł

- Wdrożenie programu e-bilet w Ostrowskim Centrum Kultury - 40 tysięcy złotych

- Modernizacja sali głównej w Muzeum Miasta - 260 tysięcy złotych

- Modernizacja amfiteatru w Parku Miejskim - projekt - 30 tysięcy złotych

- Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim - 2 mln złotych

- Modernizacja ogrodzenia toru żużlowego wraz z pasem startowym 400 tysięcy złotych

- Wykonanie boisk przy ul. Długosza 630 tysięcy złotych

- Modernizacja Ogródków Jordanowskich - 50 tysięcy złotych

- Modernizacja placu zabaw na Osiedlu „Pruślin” - 80 tysięcy złotych

- Zagospodarowanie placu przy ul. Dubiskiego - 5 tysięcy złotych

- Zagospodarowanie Parku 600-lecia - 100 tysięcy złotych


Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim