1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Można ubiegać się o dofinansowanie szkolnej wyprawki

Można ubiegać się o dofinansowanie szkolnej wyprawki

25/06/2014 11:50  |  Dawid Bilski
Można ubiegać się o dofinansowanie szkolnej wyprawki
fot. Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego

Podobnie jak w latach poprzednich, w roku 2014 będzie realizowany Rządowy program pomocy uczniom€“ „Wyprawka szkolna 2014”. Tym razem pomoc skierowana jest dla uczniów:


- klas II-III i VI szkoły podstawowej,

- klas II-III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

-  klas III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
- klas VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
- klas VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego,
- klas III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej
oraz dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dla uczniów:

- słabowidzących,
- niesłyszących,
- słabosłyszących,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.


W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe , z ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, ze zmianami). Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie. Natomiast w przypadku uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego pomoc może zostać udzielona w przypadkach: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo â€- wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej. Jednak liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc poza kryterium dochodowym , nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów w klasach ww. wymienionych.


Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2014/2015 w terminie, który zostanie opublikowany w sierpniu 2014 roku. Do wniosku należy załączyć, w zależności od sytuacji zaświadczenia o wysokości dochodów, oświadczenie, uzasadnienie wniosku (w przypadku ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, lecz znajduje się w trudnej sytuacji życiowej) lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników i materiałów dydaktycznych. Do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2014 „Wyprawka szkolna”.


W przypadku zbiorowego zakupu podręczników zwrot kosztów następuje po okazaniu dowodu zakupu zawierającego następujące informacje:

1) imię i nazwisko ucznia,
2) klasa do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015,
3) adres szkoły,
4) wykaz zakupionych podręczników,
5) kwota zakupu,
6) data zakupu,
7) czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.


Realizacja zwrotu wnioskodawcom kosztu zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych  €-przewidziana jest najpóźniej do 17 listopada 2014 r.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim