1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Usuń bezpłatnie azbest

Usuń bezpłatnie azbest

29/04/2014 15:26  |  Dawid Bilski
Usuń bezpłatnie azbest

Rozpoczęła się piąta edycja programu „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”. Zgłoszenia przyjmowane będą od 24 kwietnia do 20 czerwca 2014 roku, w ośmiu gminach na terenie naszego powiatu.


Od czterech lat unieszkodliwiono z Powiatu Ostrowskiego ok. 250 ton zdjętego azbestu (w 2011r. ok. 220 ton, w 2012r. ok. 603 ton, w 2013r. ok. 505 ton. Podobnie jak w latach poprzednich tegoroczny program obejmuje działania polegające na demontażu oraz na usunięciu wcześniej już zdeponowanych wyrobów azbestowych.


Płyty eternitowe wykonane z azbestu stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Dlatego też, jego usuwaniem zajmują się specjalistyczne firmy, które mają także obowiązek zagospodarować niebezpieczny materiał. Z roku na rok przedsięwzięcie cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców Powiatu Ostrowskiego.


W programie mogą wziąć udział: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, działkowcy uprawnieni do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym na podstawie prawa do działki posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (nie związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej) na terenie Powiatu Ostrowskiego. Zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i pozostałych podmiotów górny limit dofinansowania wynosi 10 000 zł.


Aby wziąć udział w programie należy:
1. Dokonać zgłoszenia na odpowiednim formularzu we właściwym Urzędzie Gminy.

2. W zgłoszeniu podać m.in. nr działki, obręb, szacunkową ilość odpadów azbestowych przewidzianych do demontażu lub usunięcia.

3. Do zgłoszenia dołączyć tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, wypis z rejestru gruntów wystawiony nie później niż 3 miesiące przed datą składania zgłoszenia, kopię uchwały wspólnoty powołującej zarząd, odpis z Księgi Wieczystej dla nieruchomości gruntowej - w przypadku wspólnot mieszkaniowych, uchwała PZD ustanawiająca na rzecz członka bezpłatne i bezterminowe prawo użytkowania działki i pobierania z niej pożytków lub umowa cywilno-prawna zawarta w formie aktu notarialnego ustanawiająca na rzecz członka prawo użytkowania działki lub umowa dzierżawy działkowej - w przypadku działkowców).

4. Właściwie wypełnić i dołączyć do zgłoszenia oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie oraz formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.
5. W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, dostarczyć pismo do właściwego Urzędu Gminy lub Starostwa.


Regulamin, formularze zgłoszeniowe, oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie oraz formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę dostępne są w każdym Urzędzie Gminy, jak również na stronie internetowej Starostwa Powiatowego (www.powiat-ostrowski.pl).


Program współfinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z udziałem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Powiat Ostrowski oraz Gminy z terenu powiatu.


Źródło: Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim