1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Ostrowianie Janowi Pawłowi II

Ostrowianie Janowi Pawłowi II

17/04/2014 12:37  |  Dawid Bilski
Ostrowianie Janowi Pawłowi II

Mobilne Muzeum Jana Pawła II, Wystawa plastyczna, msza święta dziękczynna i koncert zespołu Arki Noego - tak ostrowianie będą czcili kanonizację Jana Pawła II. Szczegółowy plan poniżej.


22 - 27 kwietnia 2014, Rynek
MOBILNE MUZEUM JANA PAWŁA II "Nie lękajcie się"

Przedsięwzięcie Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie mające na celu promowanie myśli i nauczania Ojca Świętego. Na ekspozycji prezentowane są osobiste pamiątki po Papieżu Polaku wraz ze zdjęciami i filmami o Jego życiu. Będziemy mogli obejrzeć m. in.: brewiarz, którego używał do codziennej modlitwy, pióro, różaniec, buty, narty, krzyż pektoralny, sutannę, ornat i mitrę ze spotkania z młodymi na Tor Vergatta, piuskę papieską, pieczęć oraz zegar z prywatnej rezydencji Castel Gandolfo.

Wystawa czynna będzie w godzinach:
wtorek 22.04.2014 od 15.oo do 19.oo,
środa 23.04.2014 - niedziela 27.04.2014 od 9.oo do 13.oo i od 14.3o do 19.oo.
Wstęp wolny


23 kwietnia -23 maja 2014, n klub sztuka i edukacja
INTERDYSCYPLINARNA WYSTAWA PLASTYCZNA "Nasz Papież"

Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego od lat śledzą drogę naszego Wielkiego Polaka. Wystawa zorganizowana przez Galerie Sztuki Współczesnej w ramach Ostrowskich Dni Kultury Chrześcijańskiej obejmuje kilkaset obiektów papieskich (głównie plastycznych) ze zbiorów ostrowian. Prezentowana będzie w wydaniu międzynarodowym grafika, medalierstwo, fotografika, filatelistyka oraz poezja, plakaty i afisze z działań papieskich.

Wystawa czynna będzie w godzinach:

poniedziałek -piątek 9.oo - 19.oo, sobota i niedziela 10.oo -14.oo.
Wstęp wolnysobota 26 kwietnia 2014, 18.30, Konkatedra
MSZA ŚWIĘTA dziękczynna za kanonizację bł. Jana Pawła II


sobota 26 kwietnia, 19.30, Rynek
"DROGA DO ŚWIĘTOŚCI" koncert ARKI NOEGO

Popularny dziecięcy zespół ARKA NOEGO wykonujący piosenki religijne powstał w roku 1999 z okazji pielgrzymki Jana Pawła II. Powstały wtedy utwór Tato (Nie boję się, gdy ciemno jest) stał się wielkim przebojem, a twórcy programu "Ziarno" zasugerowali nagranie kolejnych. Arkę Noego pro­wa­dzi Robert Frie­drich - gita­rzy­sta, kom­po­zy­tor i autor. W zespole gra ośmiu muzyków (gra tylko na żywo) oraz 12 - 15 dzieci - głów­nie dzieci człon­ków zespołu i ich przy­ja­ciele. Mło­dzi wyko­nawcy śpie­wają natu­ral­nie i spon­ta­nicz­nie - nie mają spe­cjal­nie szko­lo­nych i usta­wia­nych gło­sów, nie odby­wają regu­lar­nych prób.W stycz­niu 2001 wystą­pił w Auli Pawła VI na Waty­ka­nie przed Ojcem Świę­tym Janem Paw­łem II i tysią­cami wier­nych pod­czas wiel­kiego spo­tka­nia dzieci na zakoń­cze­nie Roku Jubi­le­uszo­wego. Arka Noego otrzy­mała wiele zna­czą­cych nagród, w tym 2 naj­bar­dziej prestiżowe: nagrodę FRYDERYK 2000 oraz nagrodę TOP TRENDY 2003 (płyta DAJ NA ZGODĘ). Popu­lar­ność pio­se­nek Arki Noego spo­wo­do­wała zain­te­re­so­wa­nie tą muzyką za gra­nicą Pol­ski, powstały więc obco­ję­zyczne wer­sje utwo­rów po nie­miecku, (płyta wydana przez BMG - SONY), hisz­pań­sku, w języku ukra­iń­skim, i w szwedz­kim. Ist­nieje także prze­kład na język angiel­ski, przy­go­to­wy­wane jest tłu­ma­cze­nie na cze­ski. Ist­nieją też prze­kłady na język japoń­ski i języki afrykańskie. Popu­lar­ność pio­se­nek Arki Noego spo­wo­do­wała zain­te­re­so­wa­nie tą muzyką za gra­nicą Pol­ski, powstały więc obco­ję­zyczne wer­sje utwo­rów po nie­miecku, hisz­pań­sku, w języku ukra­iń­skim, w szwedz­kim, w japońskim, czeskim, angielskim.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim