1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Wyprawka szkolna 2013

Wyprawka szkolna 2013

26/08/2013 19:00  |  Hubert Błaszczyk
Wyprawka szkolna 2013

Do 13 września 2013 roku rodziny spełniające kryterium mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna". - Rodzice mogą otrzymać pomoc na zakup podręczników - powiedziała podczas konferencji prasowej Marlena Maląg Zastępca Prezydenta. Pomocą może być objętych nawet 400 uczniów.

 

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, zagwarantowanie łatwiejszego dostępu do nowych podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym również do książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych.

 

- Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Na miejscu w szkołach pomagają pedagodzy - wyjaśniła Marlena Maląg Zastępca Prezydenta Miasta.

 

Program rządowy skierowany jest do najmłodszych uczestników edukacji szkolnej – uczniów z klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, uczniów którzy w roku szkolnym 2013/2014 kontynuują naukę według nowej podstawy programowej tj. klasy V szkoły podstawowej oraz klasy II szkoły ponadgimnazjalnej – zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum. Programem objęci są także uczniowie niepełnosprawni.

 

O pomoc mogą ubiegać się osoby, które spełniają tzw. „kryterium dochodowe”. Dla uczniów klas V szkół podstawowych i II gimnazjów średnia w rodzinie na osobę to 456 złotych netto. W przypadku uczniów klas I  to 539 złotych netto na osobę.

 

- Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2013/2014 w terminie do 13 września 2013 roku. Program koordynuje Wydział Edukacji i Sportu – Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego. Na miejscach, w szkołach pomagają pedagodzy - dodała M. Maląg.

 

"Wyprawka szkolna" to program rządowy, w którym finansowany jest w 50 % ze środków z budżetu państwa, natomiast 50 % pochodzi z budżetu miasta.

 

- 5 % populacji uczniów klas I i  V szkół podstawowych oraz II ponadgimnazjalnych może ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu, nawet jeśli nie spełnią"kryterium dochodowego". Dotyczy to uczniów, którzy pochodzą z rodzin, w których jest m.in. trudna sytuacja związana z bezrobociem lub ciężką chorobą. Takich uczniów maksymalnie może być 125 - wyjaśniła M. Maląg.

 

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych. Do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2013 „Wyprawka szkolna".

 

Oprócz programu "Wyprawka szkolna" w mieście dzieci z rodzin o niższych dochodach mogą otrzymać dofinansowanie z MOPS- u oraz wnioskować o stypendium socjalne.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim