1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Zastępcze macierzyństwo

Zastępcze macierzyństwo

28/07/2013 22:48  |  Hubert Błaszczyk
Zastępcze macierzyństwo

Dla ponad 230 dzieci z terenu Powiatu Ostrowskiego rodziny zastępcze są szansą na normalne wychowywanie się i rodzinne ciepło. Dzieci trafią do nich nie tylko z powodu utraty biologicznych rodziców, ale także decyzją sądu.

 

W minionym roku w 157 rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Ostrowskiego wychowywało się 238 dzieci.


- Liczba rodzin utrzymuje się na podobnym poziomie z niewielkimi zmianami. Są np. sytuacje, że w ciągu roku dzieci wracają do rodzin biologicznych. Niemniej w 2012 r. utworzonych zostało 16 nowych rodzin zastępczych, w których umieszczono 20 dzieci – wyjaśnia Marcin Siudziński dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie.

 

W rodzinach zastępczych dzieci przebywają do 18. roku życia. Bywa tak, że po tym okresie wracają do środowisk, z których wyszły, ale wiele chce się usamodzielnić. To jednak zadanie nie łatwe.

 

- Mankament polskiego systemu pieczy zastępczej polega na pewnych lukach. Państwo poprzez PCPR-y rozwiązuje problem dzieci od mniej więcej 3-5 roku życia do 18 roku. Pytania pojawiają się wtedy, kiedy dziecko kończy naukę i zgodnie z prawem opuszcza rodzinę zastępczą lub dom dziecka. Możliwości naszej pomocy w tym zakresie są bardzo ograniczane. Diagnozujemy te sytuację, ale zdajemy sobie sprawę, że wprowadzenie w życie kompleksowych rozwiązań byłoby bardzo kosztowne – mówi Tomasz Ławniczak wicestarosta Ostrowski.

 

Przeszkodą w usamodzielnianiu z są m.in. finanse.

 

- Możemy przeznaczyć z naszego budżetu środki dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze w formie następujących świadczeń: pomocy na kontynuowanie nauki, pomocy na zagospodarowanie oraz pomocy na usamodzielnienie. Warunkiem korzystania przez wychowanków z pomocy na kontynuowanie nauki jest opuszczenie rodziny zastępczej i podjęcie nauki, bądź jej kontynuacja w szkole, na studiach wyższych, kursach zawodowych lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. Z pomocy na kontynuowanie nauki udzielanej comiesięcznie w wysokości 500zł, wychowankowie rodzin zastępczych mogą korzystać do 25 roku życia. Ponadto, w celu poprawy warunków mieszkaniowych udzielana jest pomoc na zagospodarowanie w wysokości 1 500zł, oraz pomoc pieniężna na usamodzielnienie, której wysokość uzależniona jest od okresu pobytu oraz rodzaju rodziny zastępczej w której przebywał wychowanek przed osiągnięciem pełnoletności. Maksymalna kwota pomocy na usamodzielnienie wynosi 6 600zł. Pomagamy również naszym wychowankom w zakresie pisania wniosków o przydział mieszkania, a także współpracujemy z Urzędem Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie preferencyjnego traktowania wychowanków w kwestii przydziału lokali mieszkalnych, jeżeli zachodzi taka konieczność - mówi Marcin Siudziński.

 

Dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych pochodzą z różnych środowisk. Często zdarza się, że trzeba ich uczyć wszystkich podstawowych czynności związanych z życiem. O tym jak sobie radzić rodziny zastępcze uczyły się na szkoleniach i wykładach ze specjalistami w październiku i listopadzie 2012 roku.

 

W 2012 roku takiego wsparcia w zakresie usamodzielnienia potrzebowało 11 wychowanków, którzy kończyli 18 rok życia.

 

W omawianym 2012 roku 12 dzieci na mocy postanowienia Sądu Rodzinnego przebywało w Pogotowiu Rodzinnym.

 

Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję Pogotowia Rodzinnego jest utrzymywana z budżetu powiatu ostrowskiego. Na terenie Powiatu funkcjonują dwa pogotowia i za gotowość przyjęcia dziecka 24 godziny na dobę, powiat płaci określone kwoty, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obecnie przebywa w nich 6 dzieci. Pozostają w nich do czasu uregulowania sytuacji prawnej przez sąd, a jeśli taka sytuacja ma miejsce, mają szansę na adopcję.

 

Na terenie powiatu funkcjonuje także 9 zawodowych rodzin zastępczych, w tym 3 rodziny zastępcze o charakterze specjalistycznym, w których przebywają dzieci niepełnosprawne.

Źródło: Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim