1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Odśnieżanie zimą

Odśnieżanie zimą

20/01/2013 23:27
Odśnieżanie zimą

W związku z opadami śniegu Straż Miejska przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości o obowiązkach porządkowych wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


- właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;
- właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych,


A także z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego:
- właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi i zwierząt.
- uprzątnięcia zanieczyszczeń wymienionych powyżej należy dokonać niezwłocznie po ich pojawieniu się, a jeśli ich występowanie spowodowane jest opadami atmosferycznymi, po ustąpieniu opadu.
- zanieczyszczenia te należy uprzątnąć w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.
- zabrania się zgarniania nieczystości na jezdnię.


Kto będąc zobowiązany uchyla się od wykonywania powyższych obowiązków może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim