1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. O parku technologicznym na konferencji

O parku technologicznym na konferencji

20/01/2013 23:22
O parku technologicznym na konferencji

W Ostrowie Wielkopolskim powstała spółka Delphi Polska Park Technologiczny Sp. z o.o. s.k , która ma szanse otrzymać unijne dofinansowanie na budowę hali, stworzenie laboratorium badawczego i pomiarowego oraz budowę prototypowni. O ostrowskim Parku Technologicznym mówiono na konferencji prasowej 11 stycznia 2013 roku.


- Budowa parku technologicznego to zielone światło dla inwestorów. Informacja, że miasto średniej wielkości chce realizować taką inwestycję, zwróciła na nas uwagę inwestorów - mówi Prezydent Jarosław Urbaniak.


- Celem tego projektu jest wzmocnienie regionalnego systemu innowacyjnego poprzez wzmocnienie potencjału sfery badawczo-rozwojowej w Województwie Wielkopolskim i stworzenie w Ostrowie Wielkopolskim parku technologicznego. Działania podjęte przez Delphi Polska Park Technologiczny Sp. z o.o. s.k będą sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości, zrewolucjonizują działalność typowych organizacji otoczenia biznesu takich jak: inkubatory, izby, ośrodki szkoleniowo-doradcze. Innowacyjny charakter inwestycji, oprócz wyróżnienia miasta, zaowocuje współpracą i rozwojem firm branżowych z obszaru Wielkopolski - podkreślał radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Rafał Żelanowski.


Projekt realizuje jeden z głównych celów Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r - poprawę jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia mieszkańców. Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. poprzez realizację celów operacyjnych.


- Ponadto z Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020 i jej aktualizacją. Realizuje on bowiem misję Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie polityki innowacyjnej regionu: „Samorząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi politykę innowacyjną opartą na systemowym podejściu do wspierania przedsiębiorczości, innowacyjności i internacjonalizacji podmiotów Wielkopolskiego Systemu Innowacji. Poprzez koordynację i harmonizację działań proinnowacyjnych i działań na rzecz wzmacniania kreatywności podejmowanych przez podmioty Wielkopolskiego Systemu Innowacji, Samorząd Województwa Wielkopolskiego tworzy warunki do wzmacniania popytu na innowacje i zwiększania podaży innowacji w regionie. Systemowe podejście do wzmacniania innowacyjności pozwala na uzyskanie efektów synergicznych oraz poprawę jakości życia dla docelowych beneficjentów polityki innowacyjnej – Wielkopolan” - wyjaśnia Leszek Wojtasiak wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Założenia projektu wpisują się w założenia działania 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, co pozwoli najprawdopodobniej spółce pozyskać środki unijne na budowę nowoczesnej hali parku i zakup specjalistycznego sprzętu.


- Aby zwiększyć konkurencyjność oraz rozszerzyć zakres aktywności, firma utworzyła spółkę Delphi Polska Park Technologiczny Sp. z o. o. s. k., oraz złożyła wniosek o wsparcie finansowe w ramach istniejących programów operacyjnych, w celu prowadzenia prac rozwojowych. Nowa spółka zakłada prowadzenie w laboratoriach parku badań wymienników ciepła pod kątem ich wydajności, erozji wewnętrznej, korozji zewnętrznej, wytrzymałości czy też czystości. Inwestycja została wpisana do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, co pozwoli spółce pozyskać środki unijne m. in. na budowę nowoczesnej hali parku i zakup specjalistycznego sprzętu. Otrzymanie pozytywnej oceny wniosku może wpłynąć na dalszy wzrost inwestycji w Polsce, a także zapewnić możliwość długoterminowego zatrudnienia w regionie Ostrowa Wielkopolskiego. Chciałbym podziękować i władzom województwa wielkopolskiego i Prezydentowi Ostrowa Wielkopolskiego Jarosławowi Urbaniakowi za zaangazowanie w ten projekt -
mówił na konferencji prasowej Dariusz Adamek, dyrektor Delphi Polska.


Inwestycja spotkała się z zainteresowaniem Zarządu Województwa Wielkopolskiego i dostrzeżono jej wkład w rozwój Województwa i sektora MŚP i projekt został wpisany do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Jarosław Urbaniak osobiście zaangażował się w proces przygotowania inwestycji przez nowopowstałą spółkę Delphi Polska Park Technologiczny Sp. z o.o. s.k udzielając wszelkiej pomocy w procesie przygotowania decyzji administracyjnych oraz wymaganych pozwoleń.


- Jako inwestycja pretendująca o wsparcie środkami unijnymi spółka musi spełnić nie tylko standardowe wymogi podyktowane prawem polskim (tut. głównie w zakresie prawa budowlanego oraz prawa ochrony środowiska), ale w głównej mierze wytyczne programowe i dyrektywy unijne. Nic więc dziwnego, że projekt od samego początku przygotowywany jest po okiem specjalisty w zakresie budowania montaży finansowych i pozyskiwania środków pomocowych na inwestycje. Prezydent Urbaniak oddelegował w tym celu Karolinę Pilarczyk – Dworaczyńską, kierownik Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, która bezpośrednio doradza spółce jak przygotować inwestycje zgodnie z wytycznymi programowymi i czuwa nad poprawnymi kontaktami z Instytucją Zarządzającą czyli Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego - dodał Zdzisław Kujawa, dyrektor Delphi w Ostrowie Wielkopolskim.


Wpis na Indykatywną Listę Projektów Kluczowych do realizacji na terenie Województwa Wielkopolskiego to nawet nie połowa drogi. Przed osobami zaangażowanymi w realizację przedsięwzięcia wielotygodniowa praca polegająca na skompletowaniu dokumentacji aplikacyjnej, sporządzeniu analiz ekonomicznych, itp.


- Liczymy, że ugruntowana pozycja na rynku motoryzacyjnym firmy DELPHI Polska S.A., wieloletnie doświadczenie ostrowskiego oddziału firmy w zakresie współpracy z małymi firmami branżowymi, a także osiągnięcia Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim zaowocują efektownym wykorzystaniem środków pomocowych i stworzeniem w Delphi Polska Park Technologiczny Sp. z o.o. prawdziwego centrum technologiczno-badawczego oraz wielu nowych miejsc pracy. Rozmowy z Delphi wsprawie stworzenia takiego narzędzie jakim jest park trwały ponad dwa lata. Teraz dopiero zbieramy owoce, ale mam nadzieję, że projekt sieuda. Cieszy to tym bardziej, że parku naukowo-techniczne powstają zwykle w dużych metropoliach lub w sąsiedztwie uczelni technicznych. My staramy się wykorzystać potencjał firm branżowych - dodaje Jarosław Urbaniak, Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.


- Projekt polegać będzie w głównej mierze na budowie w 2013 roku nowoczesnego, wolnostojącego budynku hali (ponad 3 tys. m2) i połączonego z nim budynku socjalno - biurowego wraz infrastrukturą towarzyszącą i kompleksowym zagospodarowaniem działki przy ulicy Spichrzowej w Ostrowie Wielkopolskim. W skład zabudowy, na której funkcjonować będzie park technologiczny DELPHI znajdą się następujące pomieszczenia technologiczne: laboratorium badawcze i pomiarowe, prototypownia i narzędziownia - wyjaśnia Karolina Pilarczyk - Dworaczyńska, kierownik Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.


Dziś Delphi w Ostrowie Wielkopolskim zatrudnia około 1400 osób, w tym blisko 100 inżynierów. W Ostrowie, na potrzeby przemysłu samochodowego, produkuje m.in moduły chłodzenia silników i klimatyzatory.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim